Changes

Jump to navigation Jump to search

מילון ראשי תבות

252 bytes added, 23:01, 27 March 2018
no edit summary
מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:
*אאאאאאאא"ל- אם אין אומרי [[תחנון|א-ל ארך אפיים ]] אין אומרים למנצח.*אאאאאאאא"צ- אם אין אומרים א-ל ארך אפיים אין אומרים [[צדקתך]].
*בעוה"ר- בעוונותינו הרבים.
*גפ"ת - [[גמרא]], [[פירוש רש"ילתלמוד|פירוש רש"י]], [[תוספות]]*הקב"ה - [[הקדוש ברוך הוא]]
*חהר"ל - [[חתיכה הראויה להתכבד]]
*חז"ל - [[חכמינו זכרונם לברכה ]] (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
*יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
*כה"ג- כהן גדול/ כהאי גוונא*מג"ע א"ש - מזונות, גפן, [עץ, [בורא פרי האדמה|אדמה]], שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)*עוה"ב- [[עולם הבא]]*ראי"ה- [[רבי אברהם יצחק הכהן קוק]]*רמח"ל- [[רבי משה חיים לוציאטולוצאטו]].*
[[קטגוריה: ארון הספרים היהודי]]
2,036

edits

Navigation menu