Changes

Jump to navigation Jump to search

נדב בן ירבעם

9 bytes added, 00:03, 19 April 2015
===ימי נדב===
לאחר מות אביוירבעם, בשנתו השניה של [[אסא]] מלך יהודה, מלך נדב בנו על ישראל במשך שנתיים. הוא הלך בדרכי אביו ועשה הרע בעיני ה'.
בשנתו השניה, בזמן שצר על גבתון, אחת מערי פלשתים, מרד בו [[בעשא בן אחיה]], הרג אותו ומלך תחתיו. לאחר שהתחיל למלוך הרג בעשא את כל בית ירבעם, ובכך קיים את נבואתו של אחיה.

Navigation menu