Open main menu

מילון הראי"ה:אב(המקים את הבית)

ערך זה עוסק באב(המקים את הבית). אם התכוונתם למשמעות אחרת, עיינו בערך אב (פירושונים).

המקים את הבית, המדריך את התולדות, המאיר את ארחות חייהם בהשפעתו הרוחנית [שם קיח].