Open main menu

מילון הראי"ה:אב (תאר לד')

ערך זה עוסק באב (תאר לד'). אם התכוונתם למשמעות אחרת, עיינו בערך אב (פירושונים).

היחש המלא, שחסדו הגדול מתיחש לבריותיו. יחש האב האמיתי, המחולל כל, את חלקי המהות הרוחנית והחמרית כמו את עצם החיים, שכולם מחסדו הם באים, ובשפעו הם קימים ועומדים [עפ"י ע"ר א קצו־ז]. המחולל, מקור הטוב החיים והאורה [עפ"י ע"ה קמה].