Open main menu

מילון הראי"ה:אדם רע (כינוי)

איש רע מצד עצמו, מעזי הפנים ומשפיעי עזות הפנים, שהעזות שלו הולכת ומתגברת, מפני טבע הרע שבנפשו, שפגיעתו קשה תמיד לכל בכל האפנים [עפ"י ע"ר א עח, פא]. החפץ בהשחתה, שאם היה מונח למלא את חפצו היה מחבל את הכל [עפ"י קבצ' ב צח]. ע' במדור זה, אדם טוב.