Open main menu

מילון הראי"ה:אור אלהי(האור האלהי)

ערך זה עוסק באור אלהי(האור האלהי). אם התכוונתם למשמעות אחרת, עיינו בערך אור אלהי (פירושונים).

האור האלהי - המגמה השעשועית הפנימית של היצירה כולה, המזריחה באור יפעתה על פני כל היקום, מחייה הפנימיים [א"ק ג קפח]. נועם אור אלוה נורא הוד - מקור הנעימות ומעין העדנים, אוצר ההופעות ומקור מקורות החיים [ר"מ עו]. האור האלהי - מקור החיים ומקור כל העדן ורוממות כל אושר עליון. אור חיי החיים [עפ"י קבצ' א רטז (ג"ר 124)]. חיי החיים [ע"א ג ב רכו]. מקור האור האלהי - נחל עדנים שאין לו סוף, ומקור עדן נצחי לכל נשמת חיים, המהפך את הכל לאור חיים. המאור הפנימי, הכח הכמוס האלהי שיש במגמת הוייתה של האומה בעולם, שהוא הסוד של כל ההויה כולה [עפ"י קבצ' א קעה]. אור אלהי עליון - המרחב של אין סוף לבהירות והשלמת חיי עולמים בעד הכל [ע"א ד ט סה]. ע"ע אור עליון. ע"ע אור ד'.[1]ע' במדור שמות כינויים ותארים אלהיים, אלהי, המקור האלהי.

הערות שולייםEdit

  1. אור אלהי, אור אלהים, אור ד', אור עליון - בין מושגים אלה התקשתי למצוא הבדל, מכל מקום חולקו ההגדרות למחלקות שונות על פי המונחים השונים.