Open main menu

מילון הראי"ה:אור התורה

זריחת הקודש אשר להמוסר והצדק האלהי, המתילד תדיר מכל הגיון תורה, מכל תעופת דעת, מכל מעשה טוב, מכל זיקוק מחשבה ורצון המתעלה לטוהר חפץ אל עליון, הקבוע תדיר בנשמתם של ישראל [ע"ר ב קנח]. אור החיים והשלום הנובע מנחל קדושת האמונה והבטחון בעז ד' הנקנה בקדושת השבת בלבם של ישראל [ע"א ג ב לא].