Open main menu

מילון הראי"ה:אות המיוחד שלו בתורה (כינוי)

אופן ההכרה וההרגשה המיוחד שלו, שעפ"י שורש נשמתו של כל אדם. צרור החיים שלו, מסלולו המיוחד, אורח צדיקים המיוחד שלו [עפ"י א"ק ג רכא]. ע' במדור פסוקים ובטויי חז"ל, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם.