Open main menu

מילון הראי"ה:אחור (ההנהגה האלהית שהיא לאחור)

ערך זה עוסק באחור (ההנהגה האלהית שהיא לאחור). אם התכוונתם למשמעות אחרת, עיינו בערך אחור (פירושונים).

ההנהגה שהיא לצד ההתחסרות [עפ"י ע"ר ב סז].

ע"ע פנים.