Open main menu

מילון הראי"ה:אין בטובה למעלה מעונג (כינוי)

גודל הידיעה הפנימית והדבוקה מאד ביודע מענין הטובה, הוא גמר הטובה. גודל הטובה שלא יצויר יותר מזה כלל - השגתו ית' וידיעתו הדבקה בנפש (שהיא) השגת דרכיו והנהגת חסדו בנבראים עצמם, שיש לזה עילויים לא"ס <ולא שיוכלו הנבראים להשיג את עצם כבודו, כי ידיעה זו היא למעלה ממצבם והנהגתם, שהרי הנהגתם, על כרחך, היא הנהגת נבראים, וזאת היא גמר הטובה להם, המעולה מאד, שמצד שהם נבראים מוצלחים, שיש להם בורא גדול ונורא, השם הנכבד ית' שמו. כי ידיעת השגה שמביאה טובה למשיג וחסד - אינה כ"א ידיעה שלפי הנהגתו, ולפי זה ההשגה העצמית בו ית' אינה בחק חסד לנבראים מצדם> [עפ"י פנק' ג קסו, קסח]. ע"ע עונג. ע' במדור זה, צמצום. ושם, "עולם חסד יבנה".