Open main menu

מסכת בבא מציעא

מסכת בבא מציעא היא המסכת השנייה בסדר נזיקין.

פרקי המסכתEdit

  1. שנים אוחזין
  2. אלו מציאות
  3. המפקיד
  4. הזהב
  5. איזהו נשך
  6. השוכר את האומנין
  7. השוכר את הפועלים
  8. השואל את הפרה
  9. המקבל שדה מחבירו
  10. הבית והעלייה

קישורים חיצונייםEdit