Open main menu

מסכת מעשרות היא המסכת השביעית בסדר זרעים. עוסקת בכל הלכות מעשרות: מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני. כיתר המסכתות בסדר זרעים (למעט מסכת ברכות) לא נכתב עליה תלמוד בבלי אלא רק תוספתא ותלמוד ירושלמי.

מיקומהEdit

על פי הרמב"ם בהקדמתו למשנה המעשרות באים לאחר התרומה, לכן נקבעה מסכת זו אחר מסכת תרומות.

תוכן המסכתEdit

  • פרק א – אלו גידולים חייבים במעשרות.
  • פרק ב – אימתי פטורים מלעשר.
  • פרק ג – מתי אוכלים פירות שאינם מעושרים ואלו מקומות גידולים שבהם אינם מתחייבים במעשרות.
  • פרק ה – דברים שונים הקובעים למעשר.

קישוריםEdit