Open main menu

מסכת נזיר

מסכת נזיר היא המסכת הרביעית בסדר נשים. המסכת עוסקת בכל ענייני נזירות, ואף על פי שנזירות אינה נוהגת דווקא באשה היא הוכנסה לסדר זה בגלל אגב מסכת נדרים שהובאה לפיה, כיוון שנזירות היא סוג של נדר.