Open main menu

מסכת נידה

מסכת נידה היא המסכת השביעית במשניות מסדר טהרות והאחרונה בתלמוד הבבלי והירושלמי,בבבלי יש בה 72 דף לעומת 13 דף שיש בה בירושלמי משלשה פרקים שידוע לנו כיום(תוס' ד"ה "ותבדוק בדף ס"ו: אומר שיש מסכת לפחות עד פרק שביעי). כשמה כן עיסוקה בהלכות בהלכות נידה.

פרקי המסכתEdit

  • שמאי
  • כל היד
  • המפלת חתיכה
  • בנות כותים
  • יוצא דופן
  • בא סימן
  • דם נידה
  • הרואה כתם
  • אישה שהיא עושה
  • תנוקת