Open main menu

מסכת עדיות היא מסכת מסדר נזיקין, למסכת זו אין תלמוד בבלי או ירושלמי. במסכת זו מפורטת עדויות שונות שהעידו חכמי המשנה. לעיתים היא מכונה בחירתא משום שהיא מבוחרת- שכולה להלכה (מפני שהיא אוסף של עדיות על הוראות שהורו חכמים הלכה למעשה).

פרקי המסכתEdit

  1. שמאי אומר
  2. רבי חנינא
  3. כל המטמאין
  4. אלו דברים
  5. רבי יהודה
  6. רבי יהודה בן בבא
  7. העיד רבי יהושע
  8. העיד רבי יהושע בן בתירא