Open main menu

מסכת עוקצין היא המסכת האחרונה שבש"ס משניות, על מסכת זו אין לא תלמוד בבלי ולא ירושלמי. במסכת עוקצין יש שלשה פרקים.