Open main menu

מסכת ערכין היא מסכת מסדר קדשים, המסכת עוסקת בדינים השונים של האומר "ערכי עלי" בדרך אגב המסכת עוסקת גם בנגינה במקדש ובהלכות לשון הרע.