Open main menu

מסכת תמיד היא המסכת התשיעית בסדר קודשים. המסכת עוסקת בדיני הקרבת קרבן התמיד. המסכת מיוחסת לרבי אליעזר בן יעקב.

על המסכת יש תלמוד בבלי אך אין עליה תלמוד ירושלמי - כמו על כל סדר קדשים.

תוכן המסכתEdit

המסכת כוללת תשעה פרקים:

  • פרק א' עוסק בשמירה על הבית, ותרומת הדשן.
  • פרק ב' עוסק בסידור המערכה על המזבח.
  • פרק ג' עוסק בפיס הראשון, תרומת המזבח הפנימי ופתיחת הבית.
  • פרק ד' עוסק בהקרבת התמיד.
  • פרק ה' עוסק בהקרבת הקטורת.
  • פרק ו' עוסק במלאכות שנעשו בתוך ההיכל.
  • פרק ז' עוסק בכהן הגדול ובשיר של יום שהיו הלויים אומרים בכל יום.