Open main menu

מתנות כהונה

ערך זה עוסק בכ"ד מתנות כהונה. אם התכוונתם לפירוש על מדרש רבה, עיינו בערך רבי יששכר בער כ"ץ.

עשרים וארבע מתנות כהונה הם עשרים וארבעה דברים שזיכתה תורה לכהנים: עשרה במקדש, ארבע בירושלים ועשר בגבולין.

עשר במקדשEdit

ארבע בירושליםEdit

 1. הבכור
 2. הביכורים
 3. המורם מן התודה (חזה ושוק, וארבע חלות מארבעת המינים שבה) ומאיל הנזיר (זרוע בשלה, חלה ורקיק)
 4. עורות קדשים

עשר בגבוליןEdit

 1. תרומה
 2. תרומת מעשר
 3. חלה
 4. ראשית הגז
 5. זרוע, לחיים וקיבה
 6. פדיון הבן
 7. פדיון פטר חמור
 8. שדה אחוזה (שהקדישוה בעליה ולא גאלוה, ומכרה הגזבר; כשהלוקח מחזירה ביובל - מתחלקת לכהנים)
 9. שדה חרמים
 10. גזל הגר