Open main menu

נדרי שגגות

נדרי שגגות - הגדרתם היא: נדרים שנידרו מתוך שגגה וטעות, או שעברו עליהם מתוך שגגה וטעות. הם אחד מארבעה סוגי נדרים המותרים מאליהם בלא שאלה מן החכם.

דוגמאותEdit

  • נדרים שנידרו מתוך שגגה וטעות - אדם שאמר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם אכלתי או שתיתי היום", וחשב בטעות שלא אכל ולא שתה, ונזכר שאכל ושתה.
  • נדרים שעברו עליהם מתוך שגגה וטעות - אדם שאמר: "ייאסר עלי דבר פלוני כקרבן, אם אוכל או אם אשתה היום", ושכח את נדרו ואכל ושתה.