Difference between revisions of "נוסחי תפילה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
  
 
השינויים בנוסחים אינם מהותיים, ובדרך כלל כל יהודי שמתפלל בכל אחד מהנוסחים יצא ידי חובת תפילה כהלכה. השינויים נחשבים שינויים ב[[מנהגים]] ולא בעיקר הדין.
 
השינויים בנוסחים אינם מהותיים, ובדרך כלל כל יהודי שמתפלל בכל אחד מהנוסחים יצא ידי חובת תפילה כהלכה. השינויים נחשבים שינויים ב[[מנהגים]] ולא בעיקר הדין.
 +
 +
השינויים נובעים ממנהגים שונים שהתפתחו בקבוצות שונות בדברים שאין בהם איסור לעשות בדרך זו או אחרת. האר"י הקדוש נראה שהסביר שהדבר נובע משינויים בתכונות הנפש של הקבוצות השונות בעם ישראל, ולכל קבוצה נתיב ופתח שונה אל השמים. כך כתב בספר פרי עץ חיים, בהקדמה לשער התפלה:
 +
 +
"בשרשי המנהגים שיש חלוקים בין אשכנזים ובין ספרדים קאטלונייא ואיטליא וכיוצא בהם שיש בהם מנהגים קדמונים שלהם בסידורי התפילה כו` והי` אומר מורי זלה"ה שיש י"ב שערים ברקיע נגד י"ב שבטים וכל אחד עולה תפילתו דרך שער אחד והם השערים הנזכרים בשלהי ספר יחזקאל [מ"ח ל"א - ל"ד] ואמר שודאי לא הי` השערים ודרכי השערים שוים ג"כ וכל אחד משונה מחבירו לכן גם התפילות משונות לכן כל אחד ואחד ראוי להחזיק כמנהג תפלתו כי מי יודע אם הוא משבט ההוא ואין תפילתו עולה אלא ע"י שער ההוא אך מה שהוא דינים מפורשים בתלמוד זה שוה לכל השבטים"

Revision as of 23:37, 25 January 2017

נוסחי תפילה - למרות הבסיס המשותף לכל קהילות ישראל בנוסח התפילה, שתקנו אנשי כנסת הגדולה, קיימים מנהגים שונים לגבי נוסח התפילה. בקהילות ובעדות שונות קיימים נוסחים שונים, כלומר ניסוחים שונים במידה מסויימת זה מזה של התפילה.

קיימים נוסחי תפילה רבים, המרכזיים שבהם הם "נוסח אשכנז", "נוסח ספרד", ו"נוסח עדות מזרח". כמו כן קיימים "נוסח תימן" - תכלאל "נוסח איטליאני", נוסח חב"ד - המבוסס על הנוסח שבסידור האר"י, ונוסחי תפילה לכמה מקהלי החסידים השונים.

השינויים בנוסחים אינם מהותיים, ובדרך כלל כל יהודי שמתפלל בכל אחד מהנוסחים יצא ידי חובת תפילה כהלכה. השינויים נחשבים שינויים במנהגים ולא בעיקר הדין.

השינויים נובעים ממנהגים שונים שהתפתחו בקבוצות שונות בדברים שאין בהם איסור לעשות בדרך זו או אחרת. האר"י הקדוש נראה שהסביר שהדבר נובע משינויים בתכונות הנפש של הקבוצות השונות בעם ישראל, ולכל קבוצה נתיב ופתח שונה אל השמים. כך כתב בספר פרי עץ חיים, בהקדמה לשער התפלה:

"בשרשי המנהגים שיש חלוקים בין אשכנזים ובין ספרדים קאטלונייא ואיטליא וכיוצא בהם שיש בהם מנהגים קדמונים שלהם בסידורי התפילה כו` והי` אומר מורי זלה"ה שיש י"ב שערים ברקיע נגד י"ב שבטים וכל אחד עולה תפילתו דרך שער אחד והם השערים הנזכרים בשלהי ספר יחזקאל [מ"ח ל"א - ל"ד] ואמר שודאי לא הי` השערים ודרכי השערים שוים ג"כ וכל אחד משונה מחבירו לכן גם התפילות משונות לכן כל אחד ואחד ראוי להחזיק כמנהג תפלתו כי מי יודע אם הוא משבט ההוא ואין תפילתו עולה אלא ע"י שער ההוא אך מה שהוא דינים מפורשים בתלמוד זה שוה לכל השבטים"