Open main menu

עדים כגמר דין

גמר הדין בנוגע לעדים הוא אינו פסק הדין אלא קבלת עדותם בבית הדין. משום כך צריכים העדים לעמוד בשעה שבית הדין מקבלים את עדותם, כשם שצריכים בעלי הדין לעמוד בשעת פסק הדין.