Open main menu

עובר המסכן את אימו

בגמרא במסכת סנהדרין [דף עב ע"ב] מבואר שאדם שרודף אחר אדם אחר על מנת להורגו - יש להציל את האחר באחד מאבריו של הרודף, ואם אי אפשר בכך - יש להרוג את הרודף.

  • עובר המסכן את אמו יש לו דין רודף