Open main menu

עין יצחק

עין יצחק היא סדרת ספרים של הרב יצחק יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה, ומחבר הספרים ילקוט יוסף ושלחן המערכת.

תוכן הסדרהEdit

כרך ראשון: כללי התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי והפוסקים.

כרך שני: קונטרס הספקות וכללי רוב וחזקה.

כרך שלישי: כללי השלחן ערוך, הרמ"א והפוסקים.