פרשני:שולחן ערוך:אבן העזר כט י

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שולחן ערוך:אבן העזר כט י סעיף י - נתן לה לפי בקשתה

הגמרא בדף ח, ב מביאה סיפורים על נשים שבאו לבעלי מלאכה וביקשו מהם מאכל, משקה או חפץ כלשהו. האיש שאל האם היא תתקדש לו בכך והאשה השיבו 'הבה מיהבה', 'אשקויי אשקיין', 'שדי מישדא', ונפסק שבלשון הזאת אין כוונתם להתקדש. גם כשאומרת 'הב', 'אשקיי' או 'שדי' בלבד, אין כוונתה להתקדש.

טור: אם היו לו כלים או מאכלים, אשה באה לבקש שיתן לה מהם, האיש שאל האם תתקדש לו בכך והיא השיבה כן - מקודשת. אם אמרה 'נתון תיתן' או 'תיתן' לבד, אינה מקודשת.

ב"י: גם כשלא עונה לדבריו ושותקת, מקודשת .

רמב"ם ורמ"א: מקודשת רק כשמשיבה 'כן' לשאלתו, אלא אם כן חוזר בשעת הקידושין ואומר שמקדש אותה. כך כתבו גם הב"ח והח"מ.

ט"ז: כששותקת הוא ספק קידושין.


⦿ כשהפניה באה מצד האיש ◄ דעה בר"ן: אם האיש פנה לאשה ושאל האם תתקדש לו בחפץ מסויים, והשיבה לו 'נתן תתן' - כוונתה לקבל את דבריו, ומקודשת בכך.

רשב"א: גם כשהאיש פתח את השיחה, אם שאל האם תסכים להתקדש לו בכך והיא לא השיבה בפירוש 'כן' - אינה מקודשת.

ר"ן ומרדכי: כל שלא השתמשה בלשונות המפורשים בגמרא, יש להסתפק האם כוונתה לקידושין, וצריכה גט מספק.

☜ כך פסק הרמ"א.

סעיף י[edit]

היו לו מיני כלים או מיני מאכל או שאר כל דבר, ואמרה לו: תן לי מעט מאלו, ואמר לה: אם אתן ליך תהיה מקודשת לי, אם אמרה: הן, ונתן לה, הרי זו מקודשת. אבל אם אמרה לו: תן לי מהן, או השלך לי, או דברים שענינם לא תשחק עמי בדברים אלו אלא תן לי בלבד, ונתן לה, אינה מקודשת. הגה: ואם אמר לה בשעה שהוא נותן לה: הרי את מקודשת לי, וקבלה, מקודשת (טור בשם הרא"ש). ואם קבלה בשתיקה, רק חזרה ואמרה: תן לי, או השלך וכיוצא בזה, אינה מקודשת (כך משמע מדברי הרא"ש). וכל זה בהתחילה היא לומר: תן לי מעט, אבל אם התחיל הוא לדבר: אם אתן לך תתקדש לי, ואמרה לו בלשון שחוק: הן, וקבלה ממנו, הוי ספק קידושין (סברת הר"ן). וכן אם היה שותה יין ואמרה לו: תן לי כוס אחד, ואמר לה: אם אתן לך הרי את מקודשת לי בו, ואמרה: השקני, (או תן) והשקה אותה, אינה מקודשת, שאין הדברים נראים אלא השקיני בלבד ולא תשחק עמי בדבר אחר (קידושין ח,ב). ואם אמר בשעה שנתנו לה: הרי את מקודשת לי, וקבלה, מקודשת (רא"ש).

קידושין ח,ב: ההוא גברא דהוה מזבין חומרי פתכייתא אתאי ההיא איתתא אמרה ליה הב לי חד שוכא. אמר לה אי יהיבנא לך מיקדשת לי? אמרה ליה הבה מיהבא! אמר רב חמא כל הבה מיהבא לאו כלום הוא. ההוא גברא דהוה שתי חמרא בחנותא אתאי ההיא איתתא. א"ל הב לי חד כסא אמר ליה אי יהיבנא לך מיקדשת לי? א"ל אשקויי אשקיין! אמר רב חמא כל אשקויי אשקיין לאו כלום הוא. ההוא גברא דהוה שדי תמרי מדיקלא אתאי ההיא איתתא א"ל שדי לי תרתי. א"ל אי שדינא לך מיקדשת לי? א"ל שדי מישדא! אמר רב זביד כל שדי מישדא לאו כלום . איבעיא להו הב שדי אשקי מהו?... אינה מקודשת.

מתוך הספר יאיר השולחן, אין להעתיק ללא רשות מהמחבר, לפרטים ורכישה.