פרשת שופטים

From ויקישיבה
Revision as of 23:27, 1 September 2019 by Wikiboss (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

פרשת שופטים היא הפרשה החמישית בחומש דברים. הפרשה עוסקת בדינים רבים אותם חוזר משה לפני בני ישראל, וברובה מתמקדת בדינים ציבוריים ובתוכם מינוי שופטים, דיני פסיקת בית הדין, מינוי מלך ודיני מלחמה ועגלה ערופה.

תוכן הפרשה

 • מינוי שופטים ושוטרים- הפרשה מתחילה עם ציווי מינוי שופטים ושוטרים אותו משה מעביר לעם ישראל. יחד עם הציווי הכללי על הקמת מערכת משפטית, מובאים גם ציווים נוספים הקשורים לדין, כגון איסור לקיחת שוחד או הטיית הדין, וציווי כללי על רדיפת הצדק.
 • עבודה זרה- משה מזהיר את העם מפני איסור עבודה זרה ומזהיר שהעובד עבודה זרה דינו בסקילה. בפרטי איסורי עבודה זרה מובא האיסור על נטיעת אשירה המשמשת לעבודה זרה ובהקבלה לכך, איסור על נטיעת אילן במזבח ה'. בנוסף, משה מזהיר את העם שלא להקריב על במה מחוץ לבית המקדש, או לזבוח קורבן בעל מום.
 • פסיקת הדין- כהמשך לדיני עבודה זרה, מובא דינו של העובד עבודה זרה, ודיני העדות על ידי עדים כשרים, חיוב לשמוע לפסיקת בית הדין ולחכמי הדור כחלק מציווי לא תסור ודיני סקילה.
 • מינוי מלך וחובותיו- משה אומר לעם כי בכניסתם לארץ יוכלו להקים עליהם מלך, וכותב את חובותיו ואיסוריו כגון להרבות סוסים או להחזיר את העם מצרימה. כמו כן, מצווה המלך לכתוב לעצמו ספר תורה ממנו ילמד לשמור את מצוות ה'.
 • מתנות כהונה- משה מתאר את דיני מתנות כהונה, ואת החלוקה בין מתנות הכהנים למתנות הלווים.
 • איסור על עשיית כשפים ודין נביא שקר- כחלק מהציווי "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" מובאים מספר איסורים על מעשי כישוף או העברת הילדים במולך. בניגוד לגויים ההולכים למכשפים, משה מצווה את העם לשמוע בקול נביא האמת ומזהיר אותם מפני נביאי השקר.
 • דיני רוצח בשגגה ועיר מקלט- ציווי על הקמת ערי מקלט אליהם יוכל לגלות הרוצח בשגגה מפני גואל הדם, ודיני הרוצח בשגגה.
 • איסור הסגת גבול- כהמשך לדיני ערי מקלט, מובא איסור על הסגת גבול וגניבת קרקעות, ודיני עדים זוממים.
 • דיני יציאה למלחמה- תיאור היציאה למלחמה, ובפרט דבריו של הכהן משוח מלחמה לפני העם היוצא לקרב. בנוסף, מובאים ארבעה סוגי אנשים הפטורים מהקרב- הבונה בית ולא חנכו, הנוטע כרם ועדיין לא הספיק לאכול ממנו, המארס אישה ועדיין לא התחתן עימה והירא ורך הלבב.
 • דיני מצור ולקיחת שלל- משה מתאר את דיני המצור במלחמה, הכוללים קריאה לשלום לעמי הארץ ובמידה ולא ייענו לפתוח במצור. הריגת כל העממים יושבי הארץ במלחמה על מנת שהעם לא יושפע מהם לעבוד עבודה זרה, ואיסור בל תשחית בהשחתת עצי פרי במצור.
 • דיני עגלה ערופה- בסוף הפרשה מובאים דיני עגלה ערופה המתקיימים כאשר נמצא הרוג שלא נודע מי הרגו.

קישורים חיצוניים

טקסט פרשת שופטים באתר ישיבה דברי תורה על פרשת שופטים באתר ישיבה