Open main menu

קדשי המזבח מצטרפין זה עם זה למעילה

אדם שנהנה מכמה מינים וסוגים של "קדשי מזבח", מכל אחד בפחות משווה פרוטה, הריהם מצטרפים זה לזה לשיעור שווה פרוטה להתחייב עליהם משום מעילה.