Open main menu

ראייה

המצוה להיראות בכל רגל בעזרה ולהביא קרבן עולה הנקרא "עולת ראייה".


נאמר בתורה: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני ה' ריקם", ומכאן שמצוה על כל זכר לעלות בשלושת הרגלים לירושלים, להיראות במקדש ולהביא קרבן עולה.