Open main menu

ראשית הגז

Revision as of 12:30, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

מעשרים וארבע מתנות כהונה הניתנות לכהנים.


נאמר בתורה: "וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם... ראשית גז צאנך תתן לו", ומכאן שכל הגוזז את צמר צאנו, חייב לתת מן הצמר שנגזז מתנה לכהן.


כאשר גוזזים לפחות חמשה כבשים, וגיזת כל כבש משקלה לפחות 12 סלעים (יש מוסיפים על משקל זה ויש פוחתים ממשקל זה), חייבים לתת מן הצמר לכהן משקל חמשה סלעים.