Open main menu

ראשי תיבות

ראשי תבות הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים היודעים שהשתמשו בראשי תבות בדרשות היה רבי יעקב בעל הטורים בפירושו על התורה.

שימוש בראשי תבותEdit

ראשי תבות נועדו כדי לקצר את הכתיבה ולפי תורת הרמז לרמז במילים ספורות עניינים רבים. הגמרא במסכת שבת קד- קה מביאה דרשות בתורה שמבוססים על ראשי תבות (אנכ"י- אנא נפשי כתיבת יהבית וכו'). לעיתים ראשי תבות הם יחודיים לאותו מאמר במושגים ארוכים כדי לא להלאות את הקורא.

דוגמאותEdit

  • לה"ו - לה' הארץ ומלואה
  • קמ"ל - קא משמע לן