Open main menu

רבה בר מרי איקלע לבי רבא בחול

מעשה המובא בגמרא שבו רבה בר מרי הזדמן לבית רבא ביום חול, וראה שברך על היין ששתה לפני המזון, וחזר ובירך על היין ששתה לאחר המזון. זאת לכאורה בניגוד לנאמר במשנה במסכת ברכות דף מב עמוד א, "ברך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון". למרות שלכאורה רבא נהג שלא כמשנה, אמר לו רבה בר מרי יישר - משום שנהג כריב"ל שאמר שהמשנה עוסקת בשבתות וימים טובים וכיו"ב סעודות שאדם קובע סעודתו על היין, ואינו מסיח דעתו, אבל ביום חול, כל כוס וכוס נחשב כנמלך.

מקורEdit

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מב/ב "רבה בר מרי איקלע לבי רבא, בחול. חזייה דבריך לפני המזון והדר בריך לאחר המזון. אמר ליה יישר, וכן אמר רבי יהושע בן לוי.

רב יצחק בר יוסף איקלע לבי אביי ביום טוב חזייה דבריך אכל כסא וכסא אמר ליה לא סבר לה מר להא דרבי יהושע בן לוי אמר ליה נמלך אנא".