Open main menu

רבובה

כמין חלון מרובע בגודל אמה על אמה שהיה במערבו של ה"כבש", שבו היו מניחים את פסולי "חטאת העוף" עד שיבואו לידי נותר {{מקור|לאחר מכן היו מוציאים אותם לבית השריפה|כן}