Open main menu

רבי אלעזר הקפר

רבי אלעזר הקפר היה תנא בדור החמישי. מובא במשנה פעם אחת (משנה אבות ד כא), ופעמים רבות בתוספתא ובברייתא. כפי הנראה היה אביו של התנא בר קפרא (למרות שיש חוקרים הסורים כי הוא עצמו היה בר קפרא, אולם נראה יותר שהיה אביו). תלמידו רבי יהושע בן לוי כינה אותו "בריבי", שכנראה משמעותו אדם גדול או בנו של אדם גדול.

רבי אלעזר הקפר
מקום פעילות כפר דבורה
דור חמישי לתנאים
חבריו רבי יהודה הנשיא, רבי ישמעאל ברבי יוסי
תלמידיו רבי יהושע בן לוי


בכפר דבוריה (דבוריה) שברמת הגולן נמצאה כתובת שהיתה על משקוף בית, ועליה נכתב: "זה בית מדרשו שהלרבי אליעזר הקפר".

מאמרותיוEdit