רבי יצחק עראמה: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

15 February 2023

13 February 2023

14 April 2020

26 February 2015

28 October 2012

28 February 2012

1 January 2012

14 November 2011

11 September 2011

17 August 2011

30 June 2011

16 January 2011

13 January 2011

29 January 2010

28 August 2009

  • curprev 12:2012:20, 28 August 2009212.179.134.33 talk 595 bytes +595 דף חדש: רבי יצחק עראמה (ה'ק"פ-ה'רנ"ד) - דרשן ופילוסוף. דרשותיו, שהיו בסיס לספריו, הן מקור חשוב לתולדות יהודי ספרד…