רבי ישמעאל

From ויקישיבה
Revision as of 01:53, 28 October 2011 by טישיו (talk | contribs) (מתוך הספר קובץ יסודות וחקירות השלם, באישור לויקישיבה בלבד)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי ישמעאל היה ממעט בדרשות דרכי לימוד עמוד 90

 • פשטן - אתא רבי מאיר לקמיה וגמר גמרא ערובין יג..
 • לא דורש אותיות ומילים מיותרות סנהדרין צא..
 • פרשה שחזרה ונשנתה - רק בשביל דבר אחד שיש בה סוטה ג. ותוס' שם.
 • לומד רק מגזירה שווה מופנית יומא מה. ירושלמי.
 • דורש כלל ופרט שבועות כו..
 • אין עונשין מן הדין מכות ה:.
 • לא לומד מן הלמד ירושלמי קידושין א-ב בתחילת המשנה ה..
 • לא דורש וא"ו - ונטמאה סוטה כט..
 • לא דורש וא"ו - ובת סנהדרין נא:.
 • הכרת תכרת - דיברה תורה כלשון בני אדם סנהדרין סד:.
 • והפדה לא נפדתה שפחה חרופה - שפחה גמורה, אלא שדברה תורה כלשון בני אדם כריתות יא., ותוס' סוטה כד: ד"ה ורבי הראשון. וכן כתב יפה עיניים ברכות לא: שרבי ישמעאל סובר שדברה תורה כלשון בני אדם.
 • פשטן - כל מה שקרא אדם יהא תפוש בידו וכו' אשרי תלמיד חכם שהוא משמר תלמודו בידו מדרש משלי י.
 • לא דורש כפילות ירושלמי שבת יט-ב.
 • תנא דבי רבי ישמעאל יגדיל תורה ויאדיר - נכתבו בתורה דברים שלכאורה מיותרים די להרבות בתורה, אע"פ שאין מה ללמוד מהם לגבי קשקשת בדגים חולין סו:.