Open main menu

רבי ישראל איסר ב"ר זאב וולף

רבי ישראל איסר ב"ר זאב וולף צויזמר היה רב ואבד בעיר ויניצה שבפודוליה. נודע בזכות ספרו שער משפט על שולחן ערוך חושן משפט.

תולדות חייוEdit

על חייו ידועים לנו מעט מאד פרטים. אביו היה ר' זאב וולף (המכונה ר' וולף ר' הלל'ס)- אב"ד מוהליב ומחבר ספר הדרשות "דרישת הזאב". ר' ישראל היה מחותנו של רבי יחזקאל לנדא- בעל "נודע ביהודה"[1]. נהג לנסוע אל החוזה מלובלין[2]. כמו כן, עמד בקשרים עם רבי משה צבי מסווראן.

נפטר כנראה בשנת תקפ"ח או מעט לאחריה.

ספריוEdit

  1. שער משפט לה א; שו"ת נחלת אבות סימן ו. במספר מקורות נכתב כי בנו של ר' יחזקאל, ר' יצחק, היה חתנו של ר' ישראל.
  2. שמו מופיע רשימת תלמידי החוזה שהודפסה בספר "אהל הרבי" ע"פ עדותו של הרב יוסף לוינשטיין אב"ד סארצעק; ר' מאיר צבי הכהן רבינוביץ, "רבי יעקב יצחק מפשיסחה, היהודי הקדוש: תולדות חייו, תורתו ותקופתו" עמ' 47-48