Open main menu

רבי משה מאזעס חיים סג"ל ליטש רוזנבוים

רבי משה מוזס חיים סג"ל ליטש רוזנבוים ב"ר גרשון סג"ל ליטש רוזנבוים ומאשה, מחבר ספרים לחם רב על סידור התפילה ועל פרק שירה, נחשב כדומיננטי בקהילות הונגריה, תולדותיו הובאו בהקדמת פירושו לפרק שירה הנדפס מחדש.