Open main menu

רבי נחמיה

רבי נחמיה היה תנא בדור הרביעי. היה מחמשת התלמידים של רבי עקיבא לאחר שמתו עשרים ארבעה אלף תלמידיו.

לדעתו עץ הדעת היה תאנה.

מתורתוEdit

  • "גדולה מילה שדוחה את הנגעים" (בבלי נדרים לב).
  • "אחד גירי אריות ואחד גירי חלומות ואחד גירי מרדכי ואסתר אינן גרים"