Open main menu

רבי שניאור זלמן וילנקין

רבי שניאור זלמן וילנקין היה תלמיד חכם ומגיד שיעור בעיר יקטרינוסלב, חסיד חב"ד ורבו של הרבי מליובאוויטש בצעירותו.

תולדות חייוEdit

הוסמך לרבנות על ידי גדולי דורו לרבנות, וכן למד שחיטה. לאחר חתונתו לימד את בניו של רבי לוי יצחק שניאורסון רבה של העיר יקטרינוסלב, ביניהם בנו רבי מנחם מענדל שניאורסון, לעתיד הרבי מליובאוויטש.

בערוב ימיו יצא מברית המועצות לארצות הברית, שם קיבל יחס של כבוד מהרבי מליובאוויטש. בארצות הברית הפך לרב ומשפיע רוחני בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, וחסידי חב"ד חלקו לו כבוד גדול כ"מלמד של הרבי".

נפטר בכ"ג באייר תשכ"ג ובהלוויתו הרבי מליובאוויטש הצטרף ללוויה עד לבית הקברות (דבר שערך רק לארבעה חסידים), ואף שילם חלק מההוצאות.

בניו הם הרב שלום אליהו וילנקין - משפיע ב"נחלת הר חב"ד" בקרית מלאכי, והרב יוסף וילנקין. חתנו הוא הרב ליפמן שפירא - יו"ר בית דין רבני ליובאוויטש הכללי.

תבנית:קצרמר