Open main menu

רבן שמעון בן גמליאל

רבן שמעון בן גמליאל היה נשיא ישראל, אביו של רבי יהודה הנשיא, נכדו של רבן שמעון בן גמליאל הזקן.

לשונות שהיו שגורים על פיו:

"לא כל"

  • לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול ברכות טז:.
  • לא כל הביברין שווים שבת קו..
  • לא כל החצרות ראויות לבית שער, לא כל העיירות ראויות לחומה בבא בתרא ז:.