Open main menu

רב אידי בר אבין (השני)

ערך זה עוסק ברב אידי בר אבין תלמידו של רב פפא. אם התכוונתם לרבו של רב פפא, עיינו בערך {{{עע}}}.

רב אידי בר אבין הוא אמורא בבלי בדור השישי, ראש ישיבת סורא אחרי פטירתו של רב אשי.

רבי אידי בר אבין
תקופתו אמוראים
מקום פעילות בבל
דור שישי
בית מדרש ראש ישיבת סורא
רבותיו רב פפא
חבריו רב אשי

רב אידי בר אבין היה תלמידו של רב פפא[1] (שהיה תלמידו של רב אידי בר אבין הראשון המפורסם), והיה חבירו של רב אשי[2].

לאחר פטירתו של ראש ישיבת סורא - רב אשי בשנת תשל"ח הוכתר מרימר שנפטר בשנת תשמ"ג, אחריו הוכתר רב אידי בר אבין, שישיב על הכיסא כעשרים שנה עד שנת תשס"ג אז נפטר‏[3]. לפי חשבון זה, האריך ימים, שהרי היה תלמידו של רב פפא שנפטר בתרפ"ז, ואם היה בן עשרים שנה לכל הפחות בעת פטירתו, נמצא שחי צ"ו שנה‏[4].

בתקופה שמלך כראש ישיבת סורא, תיקן תקנות לבני דורו, כך למשל תיקן תקנה לבני העיר נרש (הסמוכה לסורא)‏[5] בהלכות נדה[6].

קישורים חיצונייםEdit

הערות שוליים

  1. חולין קלא ב
  2. מובא בספר הקבלה להראב"ד, לפי היימן ייתכן שבתבנית:בבלי הכוונה אליו למרות שמוזכר "רב אידי" סתם
  3. אגרת הרש"ג ח"ג פ"ד
  4. לפי חשבונו של היימו
  5. אגרת הרש"ג ח"ג פ"ג
  6. נדה סז ב