Open main menu

רפואה וטרינרית

רפואה וטרינית הוא שם כללי לטיפול בבעלי חיים. ערוך השלחן (אורח חיים סימן שה) מציין שבטיפול בבעלי חיים יש לקחת בחשבון מה שטוב להם ולא מה שנדמה להם כטוב בגלל שהם מבחינתם אם היה בהם תבונה גם הם היו מודים שצריכים את הטיפול המסויים.

תזאורוס לוגיEdit

  • קיימת שאלה הלכתית לגבי שימוש בשבת בהתקן המכונה "סולם" הנועד למנוע מחמור לחכך בפצע.