Open main menu

שבועה

שבועה היא התחייבות או האמנת דברים תוך לקיחת התייחבות ש"ה' עדי". לענייני שבועות מוקדשת מסכת שלימה בסדר נזיקין (מסכת שבועות).

שבועות דאורייתאEdit

שבועות דרבנןEdit

שבועה שחייבו מדרבנן הנקראת גם שבועת היסת היא שבועה שהחלו חכמים במקרים התורה לא חייבה שבועה:

ראה גםEdit