Open main menu

שבועה בנקיטת חפץ

החזקת חפץ של קדושה, בשעה שאדם נשבע "שבועת התורה" או "שבועת המשנה".

נקיטת חפץ בשבועה נלמדת מאברהם שהשביע את אליעזר במילה שנאמר "שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי"

החפץ הוא ספר תורה באדם רגיל ות"ח יכול גם בתפילין.

כשהדיינים משביעים אדם שבועת התורה או שבועת המשנה, עושים זאת בנקיטת חפץ. בשבועת היסט, אין צורך בנקיטת חפץ.