Open main menu

שבע מצוות בני נח הן שבע מצוות בהן מחויבים גוים.

שבע המצוות הן:

שלוש מצוות חמורות:

4 מצוות שסימנם אבג"ד:

  • ב: ברכת השם (בלשון סגי נהור), שלא לקלל שם ה'.
  • ד: דינים: להקים בתי משפט.

כדי להיות גר תושב צריך לשמור על שבע מצוות בני נח.

בן נח שעבר על אחת משבע המצוות- חייב מיתה.

פעולתיו של הרבי מלובביץ' בנושאEdit

הרבי מלובביץ' פעל בנושא הבאת שבע מצוות בני נח לידיעת גויים.

ראה גםEdit