Open main menu
ערך זה עוסק בשַׁבָּת, היום השביעי בשבוע. אם התכוונתם למשמעות אחרת, עיינו בערך שבת (פירושונים).

יום השבת הוא היום השביעי בשבוע. ביום זה שבת הקדוש ברוך הוא ממלאכת בריאת העולם, וכדי לזכור את בריאת העולם ציותה התורה שביום זה ננוח ולא נעשה מלאכה. ביום השבת מצוות ואיסורים רבים מן התורה ומדברי חכמים.

Contents

איסורי תורה בשבתEdit

 • איסור עשיית מלאכה. חכמים מונים במשנה (שבת ז,ב) שלושים ותשע מלאכות שאסור לעשות בשבת. לרבות מהמלאכות - תולדות, שאף הן אסורות בשבת. ראה על כך בערך אבות מלאכות.
 • יש אומרים שאיסור הנאה ממעשה שבת הוא מן התורה.

גזירות חכמים בשבתEdit

בנוסף על ל"ט המלאכות האסורות מן התורה גזרו חכמים הרבה גזרות, כדי להרחיק את האדם מעשיית מלאכה אסורה, ומטעמים נוספים.

בין הגזירות:

מצוות עשה בשבתEdit

בנוסף על איסורי שבת יש כמה מצוות עשה מן התורה בשבת.

 • מצות עונג שבת במאכל ובמשתה ולבישת כסות נקיה לסוברים שהיא מן התורה.

תקנות חכמים בשבתEdit

מלבד הגזירות שחכמים גזרו, גם תקנו לעשות בשבת דברים מסוימים.

 • קידוש על היין לסוברים שהוא מדרבנן.
 • קבלת תוספת שבת לסוברים שעל מנת לקיים מצוות תוספת שבת יש לקבל ושתוספת שבת דרבנן.
 • רחיצת פנים ידים ורגלים בערב שבת.

פסוקים העוסקים בשבת בתורהEdit

 • בראשית פרק ב:
 • שמות פרק טז, כב-ל:
 • שמות פרק כ, ח-יא:
 • שמות פרק לא, יג-יז:
 • שמות פרק לה, א-ג:
 • ויקרא פרק יט, ל:
 • דברים פרק ה, יב-טו:
 • ישעיה פרק נח, יג-יד:
 • ירמיהו פרק יז, כא-כז:

וראה בערכים: דבר שאינו מתכוון, הוצאה מרשות לרשות, העברת ארבע אמות ברשות הרבים, מוקצה, מלאכות שבת, מלאכת מחשבת, מתעסק, פסיק רישא.