Open main menu

שבת חזון

כינוי לשבת שלפני תשעה באב.


השבת שלפני תשעה באב נקראת "שבת חזון", על שם ההפטרה שמפטירים בה: "חזון ישעיהו בן אמוץ" (ישעיה פרק א'). בנבואת ישעיהו מובעת תוכחה קשה על חטאי עם ישראל, לקח ומוסר לבני דורו שסרחו וחייבים להיטיב את דרכם.


יש הקוראים את ההפטרה בניגון של מגילת איכה, פרט לפסוקים המדברים על נחמה.


בשבת חזון, קוראים תמיד בתורה את פרשת דברים, הכוללת אף היא נימה של תוכחה.


בשבת חזון, מותר ללבוש בגדי שבת, לאכול בשר ולשתות יין.