Open main menu

שדות הלויים

אלף אמה - ויש אומרים: אלפיים אמה - חלקת אדמה המיועדת לעיבוד חקלאי מסביב לכל אחת מארבעים ושמונה ערים שבהם התגוררו הלויים.


ראה עוד ערך: מגרשי הלויים.