Open main menu

שונא

Revision as of 12:50, 7 September 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

אדם שנמנע מלדבר עם חברו במשך שלושה ימים מחמת איבה. שונא פסול לעדות.

הגמרא במסכת מכות (דף ט:) דנה במקרה בו מישהו שהוא שונא הרג בשוגג האם בגלל שהוא שונא יש לתלות שההריגה הייתה במזיד (לכאורה למאי נפקא מינה שהרי אין עדות למזיד? אלא מסבירה הגמרא שהנפק"מ היא להאם יגלה לעיר מקלט שהמזיד אינו גולה)