Open main menu

שחולת

שחולת היא פסולת הנושרת מן המתכת אגב שיופה והקצעתה.


הוזכר במשנה: "העושה כלים מן העשת ומן החררה ומן הסובב של גלגל ומן הטסין ומן הצפויין מכני כלים ומאוגני כלים מאזני כלים מן השחולת ומן הגרודות טהורין" (כלים יא ג)